Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van New Business Development BV die van toepassing zijn op de gehele website van Diversedomeinnamentekoop.nl en alle producten.
 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden”, worden de volgende definities gebruikt:
New Business Development BV: hierna te noemen “NBD”.
Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NBD in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen NBD en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Producten: Domeinnamen in de ruimste zin van het woord.
Diensten: De door NBD al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder beschikbaarstelling op de internetshop, advies en service in de ruimste zin.
Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan NBD. Bestelling/orders kunnen via de internetshop van NBD geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van NBD geeft de afnemer te kennen dat hij de voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. NBD heeft het recht haar voorwaarden te wijzigen.

NBD:
– Draagt er zorg voor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan NBD.
– Draagt er zorg voor dat de bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd.
– Neemt opdrachten aan betreffende levering van domeinnamen en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.
– Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.
– Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van NBD te weigeren.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en NBD behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer NBD de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en in sommige gevallen heeft bevestigd. NBD heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

Artikel 4. Prijzen en tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW). De door NBD aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud. Voor de gevolgen van druk- en typefouten en wijzigingen in de prijzen kan NBD geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepalingen aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling
Er zijn verschillende betaalmethodes mogelijk. De van toepassing zijnde betaalmethodes zijn zichtbaar op de check out pagina. Nadat een betaling is afgerond, ontvangt u (per email) een factuur.

Artikel 6. Levering, levertermijn en bezorging
De levertijd wordt gerekend vanaf het moment dat de betaling van een bestelling door NBD is ontvangen. De levertijd van de producten ligt rond de 3 werkdagen.

De door NBD opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per email geïnformeerd over de te verwachten nieuwe levertijd, waarbij aan NBD een maximale termijn van dertig (30) werkdagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Indien NBD na de hiervoor genoemde termijn van 30 werkdagen niet heeft kunnen leveren, heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal veertien (14) kalenderdagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

Artikel 7. Levering en risico
NBD is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen NBD en afnemer, dan wel tussen NBD en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en NBD.

Artikel 8. Rechten
NBD garandeert dat elk door haar geleverd product vrij is van rechten van derden.

Artikel 9. Privacy persoonsgegevens
NBD zal de door afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Tenzij afnemer expliciet heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen afnemers gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op zijn interesse en om afnemer hierover te informeren. De verwerking van afnemers gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer is gerechtigd wijziging van zijn/haar gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van NBD totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan NBD zijn voldaan.

Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan: Elke van de wil van NBD onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van NBD kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot de omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de levering door NBD en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

In geval van tijdelijke overmacht is NBD gerechtigd de levertijd te verlengen met de volledige duur van de tijdelijke overmacht. Indien de tijdelijke overmacht langer dan dertig (30) werkdagen duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

De afnemer is, behoudens het hiervoor gaande, in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Toepasselijkheid recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NBD is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, behoudens appèl en cassatie.

Rosmalen, 16 februari 2016

New Business Development BV
Oranje Nassaustraat 1
5246 XR  Rosmalen